Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


2017.gada 25. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru un Carnikavas pašvaldību par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Carnikavas novadā.
Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā ir uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Paldies skolotājiem, paldies skolniekiem un paldies vecākiem!