Palielinās iespējas skolēnu atbalstam skolā

esf

No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu. Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Skolā tiks veikti pasākumi, kas vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.  Aicināti skolēnu vecāki informēt skolu par viņuprāt viņa bērnam nepieciešamo atbalstu mācību procesā un aktīvi sadarboties, ja atbalsta nepieciešamība ir saskatīta skolā.

Ko iegūst skolēni? Katram projektā “Pumpurs” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, lai projekta ietvaros sniegtu šādu atbalstu, kā individuālas konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). Tās būs kompensācijas par ēdināšanu (launags, jo pusdienas mūsu skolā ir bezmaksas), finanšu resursi individuālajiem mācību līdzekļiem un individuālās lietošanas priekšmetiem (ja ģimenei ir maznodrošinātā statuss), metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, profesionālās kompetences pilnveidi, seminārus, supervīzijas, darbnīcas un konferences.

esf

No 2017./2018. mācību gada Carnikavas pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tie ir atbalsta pasākumi 1.- 6. klases skolēniem. Projektā tiek īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu  pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas, prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

esf

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiks realizēts EFS projekts Nr. 8.3.5.0./16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots 2018. gada 1. oktobra līdz 2020.gada 30.decembrim un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādās pedagoģe karjeras konsultante Arnita Kampāne. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.


2017.gada 25. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru un Carnikavas pašvaldību par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Carnikavas novadā.
Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā ir uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Paldies skolotājiem, paldies skolniekiem un paldies vecākiem! 

Sveicam visus mūsu skolotājus šajā mums tik nozīmīgajā dienā!

   
UZMANĪBU!
 
ŠONEDĒĻ
NENOTIKS
 
 LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA NODARBĪBAS
Tiekamies!
   UZMANĪBU!    
 
 
LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA
 
  GRUPU SADALĪJUMS
 
2017./18. M. G. SEPTEMBRĪ
 
 
Otrdien, 19.09.

Otrdien, 26.09.

14.00-14.45        1.klases 1.grupa

14.00-14.45             1.klases 2.grupa

14.45-15.30        1.kl.3.gr., 2.kl.1.grupa

14.45-15.30             2.klases 2.grupa

Trešdien, 20.09.

Trešdien, 27.09.

13.15-14.00         3.klases 1.grupa

13.15-14.00             3.klases 2.grupa

14.00-14.45         3.klases 3.grupa

14.00-14.45             4.klases 3.grupa

Ceturtdien, 21.09.

Ceturtdien, 28.09.

14.00-15.30         5. - 9. klase

14.00-15.30             5. - 9. klase

Piektdien, 22.septembrī

 

14.00-14.45         4.klase 1.grupa

14.45-15.30         4.klase 2.grupa

 
 

Kad zvana ātrajai palīdzībai, kas ir pirmā lieta, kas jāsaka, kāpēc?

IMG 20170912 102253Turpinot drošības nedēļu mūsu skolā viesojas Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieks Imants Pastors.

16.-17. Augustā, 4 Carnikavas pamatskolas pedagogiem bija iespēja pabūt un pilnveidot sevi “Brīvprātīgā skolu tīkla vasaras universitātē” Līgatnes novada, Ratniekos.  Divu dienu garumā darbojāmies dažādās domnīcās, dalījāmies savā pieredzē ar citiem kolēģiem par to kas šobrīd aktuālas izglītības jomā – kompetenču ieviešana izglītības procesā.
4.a klase šodien apciemoja un mērīja dižkokus Carnikavas parkā! 

Uzmanību! 

Izmaiņas sporta, klasisko un netradicionālo deju nodarbību laikā!

Atklājam drošības nedēļu!
 
Drošība vienmēr 1. vietā - 3 a redzējumā
 

Jaunais mācību gads ir pienācis! 
Paldies Carnikavas novada domei, paldies Tautas namam "Ozolaine", paldies vecākiem, skolotājiem, atbalsta personālam, paldies biedrībai "Nākotnes iela", paldies Mamma Daba un, protams, mūsu nākotnei - skolniekiem!

Tiekamies pirmdien!

jaunais macibu gads

Sagaidot jauno mācību gadu, tiekamies Carnikavas parkā!